Tin Tức & Sự Kiện

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ NGHI LỄ, KHÁNH TIẾT

[INFOGRAPHIC] Một số điểm cần lưu ý khi tổ chức hoạt động kỷ niệm, nghi lễ, khánh tiết
căn cứ vào Hướng dẫn số 178/HD-VHCS ngày 25/3/2019 của Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguồn: Phòng Thanh tra Pháp chế