Các quy định của Đại học Quốc gia TPHCM

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Lĩnh vực  Trích yếu nội dung văn bản Tình trạng hiệu lực
1 335/QĐ-ĐHQG 23/3/2023 Văn thư Quy định quy trình trình ký Ban Giám đốc ĐHQG HCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
2 290/QĐ-ĐHQG  09/3/2023 Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 148/QĐ-ĐHQG Quy định tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
3 21/QĐ-ĐHQG 06/01/2023 Đào tạo  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ- ĐHQG ngày 04/02/2021 của Giám đốc ĐHQG HCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
4 04/QĐ-ĐHQG 03/01/2023 Thanh tra Quy định về Phòng chống tham nhũng tại ĐHQG Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
5 1758/QĐ-ĐHQG 29/12/2022 Đào tạo Quy định liên kết với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐHQG HCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
6 1535/QĐ-ĐHQG 21/11/2022 Kiểm định chất lượng giáo dục  Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG HCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
7 1468/QĐ-ĐHQG 07/11/2022 Hành chính  Quy chế công tác văn thư tại ĐHQG Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
8 1379/QĐ-ĐHQG 12/10/2022 Đào tạo  Ban hành mẫu bằng đại học Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
9 1372/QĐ-ĐHQG 10/10/2022 Đào tạo  Quy chế văn bằng chứng chỉ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
10 1393/QĐ-ĐHQG 03/11/2021 Đào tạo  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
11 1342/QĐ-ĐHQG 30/9/2022 Đào tạo  Quy chế đào tạo đại học Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
12 148/QĐ-ĐHQG 28/02/2022 Tuyển sinh Quy định tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
13 836/QĐ-ĐHQG 19/7/2021 Đào tạo Quy chế tuyển sinh trình độ trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
 14 113/QĐ-ĐHQG 04/02/2021 Đào tạo Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ Còn hiệu lực một phần Xem nội dung văn bản
 15 1280/QĐ-ĐHQG 15/10/2020 Đào tạo Quyết định Về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Quốc tế thí điểm tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào cho các chương trình thạc sĩ tại trường Đại học Quốc tế Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
 16 1273/QĐ-ĐHQG 13/10/2020  Đào tạo Về việc ban hành mẫu chứng chỉ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
 17 1274/QĐ-ĐHQG 13/10/2020  Đào tạo Về việc bổ sung mẫu bằng tại Quyết định số 1118/QĐ-ĐHQG ngày 03/10/2017 về việc ban hành mẫu bằng cao đẳng Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
 18 1275/QĐ-ĐHQG 13/10/2020  Đào tạo Về việc bổ sung Quyết định số 1119/QĐ-ĐHQG ngày 03/10/2017 về việc ban hành mẫu bằng đại học Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
19 647/QĐ-ĐHQG 30/6/2020  Đào tạo Quy chế tuyển sinh đại học Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
20 2287/ĐHQG 19/12/2019  NCKH Về việc sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong công bố quốc tế Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
21 1614/QĐ-ĐHQG 19/12/2020  NCKH Sửa đổi khoản 3 điều 7 Quyết định số 793/QĐ-ĐHQG ngày 05/7/2018 về quy định công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
22  2159/ĐHQG 02/12/2019  Hành chính Tên tiếng anh các chức danh lãnh đạo Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
23 964/QĐ-ĐHQG 19/7/2019  Công tác sinh viên  Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
 24 953/QĐ-ĐHQG 15/7/2019 Công tác sinh viên Quy chế công tác sinh viên Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
25 964/QĐ-ĐHQG 19/7/2019  Công tác sinh viên  Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
26 783/QĐ-ĐHQG 26/6/2019  Đào tạo  Quy định liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với nước ngoài tại  ĐHQGHCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
27 467/QĐ-ĐHQG 15/5/2019 Đào tạo Quy định in và quản lý phôi bằng, chứng chỉ của ĐHQGHCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
 28 233/QĐ-ĐHQG 26/3/2019  Đào tạo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
 29 793/QĐ-ĐHQG 05/7/2018 NCKH Quy định công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
30 410/QĐ-ĐHQG 24/4/2018  Đào tạo Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ-ĐHQG ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19/02/2016 Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
31 170/QĐ-ĐHQG 27/3/2018  Đào tạo Quy chế chuẩn trình độ ngoại ngữ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
32 166/QĐ-ĐHQG 26/02/2018  Đào tạo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Còn hiệu lực xem nội dung văn bản
33 131/QĐ-ĐHQG 01/02/2018  Đào tạo Quy định xét duyệt và cấp phôi bằng chứng chỉ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
34 160/QĐ-ĐHQG 24/3/2017 Đào tạo  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
35 79/QĐ-ĐHQG 20/3/2017  Hợp tác quốc tế  Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
 36 1129/QĐ-ĐHQG 18/10/2016  NCKH  Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
37 803/QĐ-ĐHQG 20/6/2015  Đào tạo Quy định thực hiện chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài Còn hiệu lực một phần Xem nội dung văn bản
38 261/QĐ-ĐHQG 05/4/2010  Tổ chức Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
38 314/QĐ-ĐHQG 25/4/2016  NCKH Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học ĐHQG HCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản 
39 1194/QĐ-ĐHQG 22/9/2015  NCKH Quy định về khen thưởng khoa học và công nghệ thường niên của ĐHQG HCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản 
 40 84/QĐ-ĐHQG 06/02/2015  NCKH Quy chế quản trị tài sản trí tuệ trong ĐHQG HCM Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản 

Đang tiếp tục cập nhật…