Liên Hệ

Phòng Thanh tra Pháp chế 

Phòng O2 – 710, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3212 (TP), 3213 (CV)
Fax: (028) 37244271
Email: ttpc@hcmiu.edu.vn