Các quy định nội bộ của trường Đại học Quốc tế

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung văn bản Tình trạng hiệu lực
1 18/HĐT-ĐHQT 16/5/2022 Tổ chức bộ máy Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
2  10/HĐT-ĐHQT 06/6/2022 Khác Quy chế dân chủ tại Trường Đại học Quốc tế Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
3  09/HĐT-ĐHQT 06/6/2022 Tài chính Quy chế tài chính của Trường Đại học Quốc tế Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung văn bản Tình trạng hiệu lực
1 327/QĐ-ĐHQT 12/5/2023 Pháp chế Quy trình góp ý và tư vấn pháp lý Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
2 107/QĐ-ĐHQT 23/3/2023 Thanh tra Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động thi Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
3 355/QĐ-ĐHQT 22/6/2022 Thanh tra Quy định về công tác kiểm tra nội bộ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
4 482/QĐ-ĐHQT 24/8/2022 Công tác sinh viên Quy chế công tác sinh viên  Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
5 374/QĐ-ĐHQT 28/4/2022 Đào tạo Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
6 327/QĐ-ĐHQT 07/6/2022 Tổ chức Nội quy lao động Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
7 108/QĐ-ĐHQT 28/3/2022 Đào tạo Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
8 719/QĐ-ĐHQT 06/12/2021 Đào tạo Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
9 136/QĐ-ĐHQT 16/3/2021 Đào tạo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
10 150/QĐ-ĐHQT 05/3/2021 Hành chính Quy chế văn thư lưu trữ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
11 752/QĐ-ĐHQT 14/11/2020 Hành chính Quy chế quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
12 103/QĐ-ĐHQT 28/02/2019 Thanh tra Quy trình về việc thanh tra đột xuất Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
13 102/QĐ-ĐHQT 28/02/2019 Thanh tra Quy trình về việc thanh tra định kỳ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
14 100/QĐ-ĐHQT 28/02/2019 Thanh tra Quy trình về tiếp nhận, giải quyết khiếu nại Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
15 734/QĐ-ĐHQT 30/11/2018 Thanh tra Nội quy, quy trình tiếp công dân và xử lý đơn Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
16 396/QĐ-ĐHQT 03/6/2019 Nghiên cứu khoa học Quy định  tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ tiềm năng, trọng điểm và đặt hàng Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
17 395/QĐ-ĐHQT 03/6/2019 Nghiên cứu khoa học Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học  và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên sau đại học Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
18 17/QĐ-ĐHQT 11/01/2018 Nghiên cứu khoa học Quy định, quy trình, biểu mẫu, thực hiện, tổ chức, quản lý hội nghị. hội thảo khoa học quốc tế về khoa học công nghệ Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
19 94/QĐ-ĐHQT 24/3/2015 Nghiên cứu khoa học Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ và Quy định về đạo đức trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
20 360/QĐ-ĐHQT 26/12/2014 Nghiên cứu khoa học Quy định về phân phối thu nhập đối với các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo ngắn hạn Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
21 115/QĐ-ĐHQT 11/3/2020 Nghiên cứu khoa học Sửa đổi bổ sung Quyết định số 395/QĐ-ĐHQT ngày 03/6/2019 ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên sau đại học Còn hiệu lực Xem nội dung văn bản
22 166A/QĐ-ĐHQT 24/4/2015 Tổ chức Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường Còn hiệu lực một phần Xem nội dung văn bản

 

Đang tiếp tục cập nhật…