Sơ đồ tổ chức

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ công tác được phân công
1 ThS. Nguyễn Thị Liễu Trưởng phòng – Phụ trách chung các công tác của phòng;

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác thanh tra, công tác pháp chế;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2 Trần Thị Duy Bình Chuyên viên – Thực hiện công tác thanh tra;

– Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

3 Lê Quỳnh Như Chuyên viên – Thực hiện công tác pháp chế;

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

4 Trần Hồng Nhật Chuyên viên – Thực hiện công tác tiếp công dân;

– Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Thực hiện công tác kiểm tra thông tin, tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5 ThS. Nguyễn Thị Lệ My Chuyên viên – Thực hiện công tác tư vấn pháp lý

– Thực hiện công tác thanh tra

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao