Sơ đồ tổ chức

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế hiện có 05 nhân sự, bao gồm 01 Trưởng Phòng và 04 chuyên viên. Nhiệm vụ của các nhân sự được phân công theo Thông báo số 43/TB-TTPC ngày 10/4/2023 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo, viên chức, người lao động Phòng Thanh tra Pháp chế, cụ thể như sau: