Văn bản của Trung ương

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH

STT Số hiệu văn bản Loại văn bản Ngày tháng năm ban hành văn bản Tình trạng hiệu lực văn bản Trích yếu nội dung văn bản
Nghị định
1 04/2021/NĐ-CP Nghị định 22/01/2021 Còn hiệu lực Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Xem nội dung văn bản
2 141/2020/NĐ-CP Nghị định 08/12/2020 Còn hiệu lực Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Xem nội dung văn bản
3 124/2020/NĐ-CP Nghị định 19/10/2020 Còn hiệu lực Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại Xem nội dung văn bản
4 115/2020/NĐ-CP Nghị định 25/9/2020 Còn hiệu lực Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Xem nội dung văn bản
5  112/2020/NĐ-CP Nghị định 18/9/2020  Còn hiệu lực Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Xem nội dung văn bản
6  110/2020/NĐ-CP Nghị định 15/9/2020 Còn hiệu lực Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế Xem nội dung văn bản
7 90/2020/NĐ-CP Nghị định 13/8/2020 Còn hiệu lực Về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức Xem nội dung văn bản
8 99/2019/NĐ-CP Nghị định 31/12/2019 Còn hiệu lực Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2019 Xem nội dung văn bản
9 1981/QĐ-TTg Quyết định 18/10/2016 Còn hiệu lực Phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Xem nội dung văn bản
10 16/2015/NĐ-CP Nghị định 31/12/2020 Còn hiệu lực một phần Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Xem nội dung văn bản
11 26/2014/QĐ-TTg Quyết định 26/3/2014 Còn hiệu lực Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các trường thành viên Xem nội dung văn bản
12 186/2013/NĐ-CP Nghị định 17/11/2020 Còn hiệu lực Về Đại học Quốc gia Xem nội dung văn bản
Thông tư
1 17/2021/TT-BGDĐT Thông tư 23/06/2021 Chưa có hiệu lực (hiệu lực từ ngày 07/8/2021) Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Xem nội dung văn bản
2 08/2021/TT-BGDĐT Thông tư 18/3/2021  Còn hiệu lực Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học Xem nội dung văn bản
3 05/2021/TT-BGDĐT Thông tư  12/3/2021 Còn hiệu lực Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Xem nội dung văn bản
4 03/2021/TT-BGDĐT Thông tư  20/02/2021 Còn hiệu lực Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập Xem nội dung văn bản
5 45/2020/TT-BGDĐT Thông tư  11/11/2020 Còn hiệu lực Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học Xem nội dung văn bản
6 40/2020/TT-BGDĐT Thông tư  26/10/2020 Còn hiệu lực Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Xem nội dung văn bản
7 38/2020/TT-BGDĐT Thông tư  06/10/2020 Còn hiệu lực Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Xem nội dung văn bản
8 21/2020/TT-BGDĐT Thông tư  28/8/2018 Còn hiệu lực  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Xem nội dung văn bản
9 20/2020/TT-BGDĐT Thông tư  27/7/2020 Còn hiệu lực Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học Xem nội dung văn bản
10 19/2020/TT-BGDĐT Thông tư  29/6/2020 Còn hiệu lực Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo Xem nội dung văn bản 19_2020_TT_BGDDT_Phu luc 1 19_2020_TT_BGDDT_Phu luc 2
11 11/2020/TT-BGDĐT Thông tư  19/5/2020 Còn hiệu lực Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập Xem nội dung văn bản
12 09/2020/TT-BGDĐT Thông tư  07/5/2020 Còn hiệu lực Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Xem nội dung văn bản
13 05/2020/TT-BGDĐT Thông tư  18/3/2020 Còn hiệu lực Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học Xem nội dung văn bản
14 03/2020/TT-BGDĐT Thông tư  10/2/2020 Còn hiệu lực Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Xem nội dung văn bản
15 27/2019/TT-BGDĐT Thông tư  30/12/2019 Còn hiệu lực Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học Xem nội dung văn bản
 16 21/2019/TT-BGDĐT Thông tư  29/11/2019 Còn hiệu lực Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Xem nội dung văn bản
 17 14/2019/TT-BGDĐT Thông tư  30/8/2019 Còn hiệu lực Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Xem nội dung văn bản
 18 04/2019/TT-BGDĐT Thông tư  28/3/2019 Còn hiệu lực Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở Xem nội dung văn bản
 19 02/2018/TT-BGDĐT Thông tư  12/3/2018 Còn hiệu lực  Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập Xem nội dung văn bản
 20 25/2017/TT-BGDĐT Thông tư  10/10/2017 Còn hiệu lực Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo  cấp IV trình độ Thạc sĩ, tiến sĩ Xem nội dung văn bản

Danh mục kèm theo

 21 24/2017/TT-BGDĐT Thông tư  10/10/2017 Còn hiệu lực Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo  cấp IV trình độ đại học Xem nội dung văn bản

Danh mục kèm theo

22 22/2017/TT-BGDĐT Thông tư  06/9/2017 Còn hiệu lực Ban hành Quy định điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành và đình chỉ mở ngành, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học Xem nội dung văn bản
 23 09/2017/TT-BGDĐT Thông tư  04/4/2017 Còn hiệu lực Ban hành Quy định điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành và đình chỉ mở ngành, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Xem nội dung văn bản
 24 08/2017/TT-BGDĐT Thông tư  04/4/2017 Còn hiệu lực Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Xem nội dung văn bản
 25 10/2016/TT-BGDĐT Thông tư  05/4/2017 Còn hiệu lực Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Xem nội dung văn bản
26 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch  22/4/2015 Còn hiệu lực Hướng dẫn định mức dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí nhà nước Xem nội dung văn bản
 27 15/2014/TT-BGDĐT Thông tư  15/5/2014 Còn hiệu lực Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Xem nội dung văn bản
 28 11/2014/TT-BKHCN Thông tư  30/5/2014 Còn hiệu lực Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Xem nội dung văn bản
 29 05/2014/TT-BKHCN Thông tư  10/4/2014 Còn hiệu lực Ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu và phát triển công nghệ Xem nội dung văn bản